Suomalainen Sanomalehtimiesliitto   The Finnish Association of Journalist

 
SSL
Esittely
Kokoukset ja johtokunta
Säännöt
Yhteystiedot
 
Jäsenyys
Jäsenkirjeet
Liity jäseneksi
Jäsenhakulomake
Muutoslomake
 
Toiminta
Suometar-päivä
Olli-palkinnot
Satavuotisjuhlat
Matkat
Mediapiiri
Tapahtumat arkisto
In memoriam
Kirjat
Uuden Suomettaren
Säätiö
Takaisin etusivulle
 
 

Säännöt

Avaa ja tulosta säännöt pdf-muodossa.

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomalainen Sanomalehtimiesliitto. Liiton tarkoituksena on toimia suomalaista kansanvaltaa puolustavien journalistien yhteisönä seuraten perustajiensa vuonna 1905 määrittelemää tavoitetta "olla julkisen sanan palveluksessa työskentelevien kansanvaltaisten suomenmielisten, miesten ja naisten, yhdyssiteenä".
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää viestinnällisiä keskusteluja ja vaikuttaa esityksin ja lausunnoin viestintäkysymyksiin, järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa sekä valistus-, neuvonta- ja muita vastaavia yhteisiä tilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä voi tukea aatteellisesti jäsentensä opiskelu- ja tutkimushankkeita. Liitto voi lisäksi jakaa stipendejä.
Liiton kotipaikka on Helsinki.

2. Liiton varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä hakemuksesta Suomen kansalaisen tai Suomessa vakinaisesti asuvan muun henkilön, joka on päätoiminen journalisti. Johtokunta voi hyväksyä jäseneksi myös muun media-alan johtotehtävissä toimivan tai muun henkilön, joka on osoittanut huomattavaa harrastusta liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi. Jäsenyyttä hakevalla on oltava kahden jäsenen suositus.
Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla toiminut journalismin ja sananvapauden edistämiseksi. Kunniajäsen säilyttää aiemmat jäsenoikeutensa.
Johtokunta voi erottaa liiton jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahden edellisen vuoden aikana.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

3. Liiton asioita ja varoja hoitaa sen hallitus, jota kutsutaan johtokunnaksi. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan eri vuosina kolmeksi vuodeksi. Ensimmäisellä kerralla vuorottelun ratkaisee arpa. Johtokunnan muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi aina kaksi vuosittain. Erovuoron ratkaisee ensimmäisellä kerralla arpa.
Johtokunta valitaan vuosikokouksessa yksinkertaisella enemmistövaalilla. Jos paikka johtokunnassa vapautuu siitä eroamisen tai muun syyn takia kesken toimikauden, valitaan tilalle uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajansa kutsusta ja johdolla. Puheenjohtajan on kutsuttava johtokunta koolle kahden jäsenensä vaatimuksesta kahden viikon kuluessa.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos kaikki sen jäsenet ovat saaneet viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse kokouskutsun ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta johtokunnan jäsentä.
Johtokunta voi valita liitolle toimihenkilöitä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Äänestyksissä johtokunnassa sovelletaan samoja menettelytapoja kuin liiton kokouksessa.
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kaksi johtokunnan johtokunnan jäsentä tai liiton toimihenkilöä yhdessä.

5. Liiton vuosikokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. Johtokunta kutsuu sen koolle jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on lähetettävä viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta ja julkaistava myös liiton verkkosivuilla.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

3. Vahvistetaan työjärjestys.

4. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma.

7. Päätetään jäsenmaksusta ja hyväksytään talousarvio.

8. Valitaan sääntöjen 3. kohdan mukaisesti puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava auktorisoitu tilintarkastaja.

9. Käsitellään muut johtokunnan esityslistalle asettamat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Johtokunnan on esiteltävä vuosikokoukselle asia, jota vähintään kymmenen (10) liiton jäsentä on kirjallisesti ehdottanut viimeistään kuukausi ennen kokousta.

6. Johtokunta voi kutsua koolle liiton ylimääräisen kokouksen. Se on myös kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, jos vähintään kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä samoin kuin vuosikokouksessa ja muutoinkin on noudatettava samoja menettelytapoja.
Vuosi- ja ylimääräisessä kokouksessa äänestetään avoimesti. Vaalit toimitetaan kuitenkin aina suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.
Äänioikeus liiton kokouksissa on liiton varsinaisilla jäsenillä.

7. Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on esiteltävä tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä ja viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Liiton sääntöjen muuttaminen on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa. Asiasta on mainittava kokouskutsussa. Kokousten välillä on oltava ainakin yksi kuukausi.
Sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

9. Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa. Kokousten välillä on kuitenkin oltava vähintään kuusi kuukautta. Asiasta on mainittava kokouskutsussa.
Liiton purkautuessa liiton varat on luovutettava sen tarkoitusta vastaavaan kohteeseen lopettamiskokousten päätöksen mukaisesti.

 

www.sanomalehtimiesliitto.fi      Lähetä sähköposti osoitteella: sihteeri(at)sanomalehtimiesliitto.fi     Korvaa sähköpostiosoitteissa (at) kirjaimet @-merkillä
  2008 © SSL